101 voor Pro's

Bouwen voor & Wonen door senioren

 

Uw doelstelling en uw doelgroep

 

U bent als professional, betrokken bij de plannen, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van projecten,

uiteraard op de hoogte van de gewijzigde wetgeving ten aanzien van Wonen & Zorg

 

Een van de belangrijkste directe gevolgen voor uw klanten is dat zij veel langer thuis zullen blijven wonen.

 

Even in het kort:

De bejaardenhuizen sluiten in een hoger tempo dan vooraf verwacht. Om in aanmerking te komen voor opname in een verpleeghuis of andere instelling worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de gesteldheid van mensen. Mede hierdoor is de gemiddelde periode dat iemand in een verpleeghuis verblijft in korte tijd afgenomen van ca. 3 jaar tot een maand of 9. Verpleeghuizen zijn er alleen nog voor de allerlaatste fase. Dat betekent dat veel ouderen met een of meerdere beperkingen veel langer op reguliere woonruimte zijn aangewezen dan voorheen.

Van de 16,9 miljoen inwoners die ons land nu bevolken zijn er maar liefst 5.214.000 mensen 55 jaar en ouder. Dit aantal ouderen zal naar verwachting toenemen tot ca. 6,9 miljoen in 2060. (Bevolkingspiramide CBS prognose).

 

Opgave & kansen

 

U als bouw- en woonprofessional ziet naast de enorme en complexe opgave natuurlijk ook uitgelezen commerciële kansen. In de afgelopen jaren is het Bouwbesluit op diverse punten gewijzigd. Helaas zijn deze wijzigingen niet persé gunstig voor mensen die door ziekte of ouderdom te maken krijgen met functionele beperkingen. De overheid mag aan reguliere bouw geen extra eisen stellen. Daarmee staat de realiteit van langer thuis wonen haaks op de vernieuwde wetgeving.

 

Verantwoordelijkheid versus winst?

 

In het huidige nieuw gebouwde en geplande aanbod voor 55+ zijn vaak opmerkelijk weinig zaken te ontdekken die toegevoegde waarde bieden voor het langer zelfstandig kunnen wonen. Veel verder dan de befaamde “brede deur en geen drempels” wordt er dan vaak ook niet gekeken. Wij vinden dit absoluut een gemiste kans.

Veel toekomstige bewoners van de woningen zijn er zich nog niet van bewust dat de toekomst van langer thuis blijven wonen voor henzelf enorm veel gevolgen heeft.

 

Wanneer een complex aangeboden wordt voor senioren dan gaan kopers cq. huurders er, in mijn ogen terecht, van uit dat deze woningen aan specifieke eisen voldoen die ervoor zorgen dat zij daar vrijwel tot aan het eind kunnen blijven wonen.

 

Stel: als gevolg van hoge leeftijd, ziekte of ongeval krijgt de

bewoner te maken met beperkingen. Hoe vreselijk is het

voor hen wanneer blijkt dat ze helemaal niet meer goed uit

de voeten kunnen in hun nieuwe senioren woning of appar-

tement. Dat zij niet alle ruimten meer zelfstandig kunnen

gebruiken waarvoor die bedoelt zijn. Dat ze afhankelijk wor-

den van derden en dat die derden, bijv. zorgverleners, hen

niet goed kunnen helpen omdat de woning niet voldoet aan

de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verlenen van

hulp.

 

En stel dat dit helemaal niet nodig is.

 

Misschien gaat u er, ten onrechte, van uit dat woonruimte die langer zelfstandig wonen mogelijk maakt, veel duurder is.

 

Laat dit nu niet het geval zijn. Sterker nog: met een lagere of dezelfde investering had het resultaat veel beter kunnen zijn.

Het gaat om het maken van de juiste keuzes. De keuzes die u maakt in het voortraject zijn voor de bewoner vaak het verschil tussen afhankelijkheid en zelfredzaamheid nu en in de toekomst.

 

 

 

Wat is uw doelstelling:

 

A: het beste financiële resultaat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, of

 

 

B: het beste financiële resultaat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, én

het beste resultaat voor de toekomstige bewoner

 

 

Wanneer optie B uw voorkeur heeft dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen

 

Ons team helpt u graag met het voorkomen van faalkosten en bij het maken van de juiste keuzes.

Is dit het door u gewenste resultaat?

Is uw interesse gewekt? Bel: 06 52 356701 of

 

Een aantal klanten die u voorgingen:

 • Gemeente Franekeradeel
 • Gemeente Harlingen
 • Gemeente 't Bildt
 • Bouwkundig Bureau Douwe Boermans
 • Project Mipatio
 • Bouwbedrijf Dijkstra Draisma
 • Thuis aan Huis, Roosendaal
 • De Ruiter, Ursem
 • De Bouwvereniging, Harlingen
 • Bouwbedrijf Planting, IJslt
 • en nog vele anderen

Onze diensten:

 

 • versterken van uw team in voortraject nieuwbouw en renovatie
 • ondersteuning van ontwikkeling speciale projecten
 • beoordeling plantekeningen
 • beoordeling verbouwingen
 • beoordeling toegankelijkheid wooncomplexen en openbare gebouwen
 • kopers/huurdersbegeleiding voor uw klanten met specifieke woonwensen

 

 

 • Cursus Levensloopbestendig Bouwen & Wonen

 

 

N.B. Al onze diensten zijn gerelateerd aan wonen door ouderen en mensen

met beperkingen

"LANGER thuis wonen wordt BETER langer thuis wonen met 101woonoplossingen"

101Woonoplossingen.nl

 

Postadres:

Eskdoarnstrjitte 24

9051 SE Stiens

(Bezoek uitsluitend op afspraak)

 

T 06 52 356 701

E tips@101woonoplossingen.nl